03-6035624
אבא אחימאיר 23 תל אביב מרכז שוסטר
הארבעה 12 תל אביב

תעודת אחריות

לקוח יקר,
חברת איי- לאב טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "מעבדת iLab ") מודה לך על שבחרת בה כמעבדה המומחית לביצוע תיקונים ל___________________.
תוקף האחריות לתיקונים המתבצעים במעבדה הינו למשך 180 ימים, מיום ביצוע התיקון המקורי.
תנאי האחריות:
1. אחריות זו הינה בתוקף בצירוף חשבונית בגין התיקון ובתנאי שעל המכשיר מודבקת מדבקת אחריות של מעבדת iLab.
2. יובהר כי במידה והוסרה מדבקת האחריות של החברה מהמכשיר, לא תהיה החברה אחראית לכל קלקול שנגרם למכשיר.
3. כתב אחריות זה יחול אך ורק על החלפים שהוחלפו או תוקנו במעבדת iLab.
4. האחריות על פי כתב אחריות זה, לא תחול במקרים בהם הקלקול נגרם כתוצאה מ:
א. מעשה זדון או רשלנות הלקוח ו/או מי מטעמו.
ב. כוח עליון (לרבות שריפה, מים, נוזלים, כניסת גוף זר וכו').
ג. שריטה, מכה, שבר פנימי או חיצוני מכל סוג.
ד. חדירת נוזלים, סימני רטיבות וקורוזיה.
ה. תיקון המכשיר שלא על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
5. כתב אחריות זה אינו כולל אחריות עבור אביזרים נלווים, בין היתר, כיסוי, מדבקה, וכרטיס זיכרון.
6. האחריות אינה חלה במקרה של התקנת תוכנה או מערכת הפעלה גם במידה והותקנה במעבדות החברה.
7. החברה אינה אחראית לגיבוי החומר/התוכן המצוי במכשיר, האחריות בעניין זה חלה על הלקוח בלבד.
8. כתב אחריות זה לא יחול במקרה של פיקסל פגום אחד עד שלושה ולא יהיה בהם כדי להוות עילה להחלפה או תיקון מסך.
9. האחריות אינה חלה במקרה של ניקוי קורוזיה ותיקון מכשיר מנזקי חדירת נוזל כלשהו, אלא על החלפים שהוחלפו בלבד.
10. האחריות הכוללת של החברה לתביעות בגין נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה מתיקון המוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על תמורת תיקון המוצר, כפי ששולמה על ידי הלקוח.
11. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים או תוצאתיים או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין על ידי הלקוח ובין על ידי צד ג', הנובעים מביצוע התיקון במוצר.
12. למעט התחייבותה המפורשת של החברה כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של החברה כלפי הלקוח.
13. על הוראות כתב אחריות זה יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד ותוקפו בתחומי מדינת ישראל בלבד.
14. סממכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לכתב התחייבות זה הינה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

אנו שמחים לצרף אותך לחוג לקוחותינו.
איי- לאב טכנולוגיות בע"מ